Al llarg d’aquest, curs els nens i nenes de segon han estat preparant activitats d’expressió oral amb l’objectiu d’aprendre a comunicar-se millor.

Per preparar-se han estat duent a terme activitats setmanals a dins de l’aula i que, algunes d’elles hem compartit amb altres nens de l’escola.

Les activitats que s’han dut a terme s’hi ha tingut en compte diferents consideracions: fer-les mitjançant el treball cooperatiu, tenir en compte diferents àrees curriculars (llengua i coneixement del medi), utilitzar diferents tipologies textuals, dur a terme diferents fases i elaborar els criteris d’avaluació conjuntament amb els nens.

-El treball cooperatiu: Aquestes activitats d’expressió oral s’han treballat en equip cooperatiu, demanant la participació de tots els nens del grup. En algunes de les activitats s’han utilitzat estructures cooperatives simples.

Entenem que la llengua oral només pren sentit quan es comparteix i, només si el treball realitzat s’acaba comunicant als altres. Per tant, tots les activitats preparades en l’equip s’han acabat exposant al grup classe.

-Treball interdisciplinar: S’ha treballat l’expressió oral interdisciplinàriament ,és a dir, a partir de la temàtica de l’àrea de coneixement del medi social o natural s’han vinculat totes les activitats de llengua oral.

-Tipologies textuals: S’han treballat diferents tipologies textuals com ara el diàleg, la lectura d’una imatge i la narració.

Els alumnes han fet una lectura d’una imatge del circ i han expressat les frases elaborades, han elaborat i escenificat un diàleg preparat sobre la vida sana i han redactat una història a partir de diferents imatges.

-Planifiquem, exposem i revisem: totes les expressions orals han portat passar per les tres fases. Planificar què direm, qui ho dirà i com; dur a terme l’expressió oral i revisar-la individualment o grupalment.

-Els criteris d’avaluació: Han estat els propis alumnes que han elaborat els criteris d’avaluació. Aquests criteris s’han revisat trimestralment i els alumnes els han utilitzat vàries vegades per tal d’anar millorant la seva oralitat.

La valoració ha estat molt positiva, ha estat un treball de dos trimestres i creiem que els alumnes tenen clar com ho poden fer per millorar la seves expressions orals.

Equip docent de segon de primària

 

1