El nostre centre està immers en un procés de canvi derivat dels nous reptes que planteja la societat del segle XXI. Aquests canvis no sorgeixen del no res, són fruit d’un terreny que s’ha anat adobant i preparant des de fa uns anys. Aquests canvis són els següents:

Canvis en la formació del docent. Sempre hem considerat molt important la formació del docent, clau per ajudar-nos a millorar la nostra pròpia pràctica.

Fa uns anys cada mestre feia la seva pròpia formació i el ritme per avançar era més lent.

Actualment, l’escola aposta per una formació comú, per avançar tots junts com a col·lectiu, vetllant per acomplir els objectius de l’Assemblea de les Institucions i els propis objectius d’escola. Això ens ha permès avançar millor, amb més qualitat i amb un llenguatge comú.

Canvis en el rol del docent i de l’alumne. El paper del docent ha passat de ser un transmissor de coneixement, a compaginar diferents rols a dins de la pràctica docent. Hi ha moments que continuarà essent ensenyant i altres farà de guia, fent efectius uns aprenentatges més significatius per l’alumne. Fer de guia, observar estratègies que utilitzen els alumnes per resoldre situacions, fer el seguiment i, quan cal, intervenir ens ha enriquit molt. Les bones pràctiques amb les quals l’alumne canvia de rol i és molt més actiu, ens han permès veure facetes dels nens que abans quedaven latents.

L’alumne ha passat de tenir un paper passiu a ser molt més actiu. Això implica més esforç per part dels alumnes. Se’ls demana participació, se’ls demana reflexió, i finalment, presa de decisions. No és fàcil.

Canvis metodològics. Ha passat a ser molt important el procés que fa el propi alumne en el qual volem que prengui més consciència del què, el per què i el com aprèn. El fet de treballar cooperativament a les aules també està ajudant a canviar el com s’aprèn. El fet de treballar també cooperativament entre els propis docents i compartir les bones pràctiques està ajudant a la reflexió individual i col·lectiva afavorint un canvi metodològic més significatiu per part de tots.

Canvis en l’avaluació. La nova Ordre d’avaluació de Primària promou un canvi de cultura. El nostre objectiu és que els nostres infants aprenguin més i millor, que siguin protagonistes del seu aprenentatge i que, aquesta avaluació, els ajudi a ser més competents. Per aquest motiu estem repensant un nou model d’informe trimestral on, en un primer pas, s’informarà del grau d’assoliment de les diferents competències amb l’objectiu que, més endavant, es converteixi en una eina útil per l’alumne.

Per arribar a aquest informe, s’aniran duent a terme, progressivament, diferents instruments on mestres i alumnes tinguem més en compte el procés d’aprenentatge que els resultats.

Canvis d’espais. L’espai aula prenia un pes important per l’aprenentatge. Actualment l’ampliació dels espais en la nostra escola ens està permetent sortir fora de les aules per aprendre millor i per afavorir la interacció entre els companys. Ens permet fer diferents tipus d’agrupaments i plantejar-nos diferents dinàmiques de treball molt més participatives. També, el nou espai de l’hort està essent un nou espai d’aprenentatge on atorgar significat al treball que s’està fent a les aules.

Tots aquests canvis ens estan ajudant a millorar la qualitat de l’aprenentatge i a transformar l’aula per promoure alumnes, encara, més propers al nostre document d’estil; alumnes més crítics, més reflexius, més autònoms, més responsables i més compromesos.

Mercè León i Perera

Cap projectes Infantil i Primària

 

20171006_111920[1] 20171018_181646[1]

By ELCRIT